Xinqiao Hospital

Address: Xinqiaozhengjie, Shapingba District, Chongqing, China.

Tel: 023-68755114กข023-68755000


Chongqing Hospital Association (CQHA)