Daping Hospital

Address: 10 Changjiangzhilu, Daping, Yuzhong District, Chongqing, China.

Tel: 023-68811229


Chongqing Hospital Association (CQHA)